Hytaý spamyny iPhone-yňyza basmakdan nädip saklamaly? Semaltdan maslahat

Güýçli parollary ulanmagyň we Apple enjamlaryňyzda iki faktorly tanamaklygy (2FA) işjeňleşdirmegiň ähmiýetini bilýän bolsaňyz gerek. IPhoneüzlerçe müňlerçe peýdasyz hytaý spam habarlary iPhone enjamlaryna iberilýär. Ogurlanan iMessage hasaby, “iPad”, “iPhone”, “Mac” ýa-da şuňa meňzeş enjamlary göz öňüne getirişiňizden has köp gereksiz we gobbledygook bilen dolduryp biler. Tehniki taýdan aýtsak, bu hak däl, kimdir biriniň parolyňyzy bilip, enjamyňyzy samsyk işleri üçin ulanýandygynyň alamaty.

“Semalt” -yň ýokary hünärmeni Endrýu Dyhan, şeýle hüjümlerden goranmaga kömek etjek amaly meseleleri düzdi .

Ulanyjylaryň köpüsi şeýle shemalaryň gurbany boldy. Angliýada ýerleşýän howpsuzlyk kompaniýasy Sophos, edalaňaç howpsuzlyk blogynda dürli iPhone ulanyjylarynyň tejribelerini paýlaşýan bir ýazgy çap etdi. Ulanyjylaryň biri, iPhone-yň ähli dostlaryna we maşgala agzalaryna galp hytaý habarlaryny ibermek üçin bikanun ulanylandygyny aýtdy. Maglumatlaryň bozulandygy barada hiç wagt habar berilmedi we iOS enjamlaryndan adamyň parolyny alyp bolmaýar. Şeýle ýagdaýlarda nämeleriň bolup geçýändigini hiç kimiň aýdyp bilmezligi mümkin, emma “Apple Inc.” Belfast şäherinden Jon Munny başlady we Android ulanyjylarynyň bu meseleden ençeme ýyl bäri nägilelik bildirýändigini öňe sürdi. Köp iPhone parollary çak edilýär we hasaplar her gün döwülýär. Sophos bu meseläni derňänsoň, Apple ýeke-täk pida däldi, Apple-yň derňewinden arz-şikaýat almandygyny we eýýäm köp meseläni çözdi.

Hüjümler nähili işleýär?

Ilki bilen, ulanyjylar Apple ID-lerine näbelli ýerlerden ýa-da enjamlardan girip bolýandygy barada habar alýarlar. Kompýuteriňizde şeýle habarnamalary alsaňyz, edip biljek zadyňyz ýok. Mobileöne jübi telefonyňyzda şeýle habar alsaňyz, “OK” düwmesine basmaly. Her niçigem bolsa, ilkinji habar alnandan soň suw joşmagy başlar. Her gün köp sanly enjam spam edilýär. Ulanyjylar emojilerden we şübheli çeşmelerden gelen tekstlerden zeýrenýärler we bu habarlar tutuşlygyna hytaý dilinde ýazylýar.

Şol bir habarlar ýokaşan hasaplardan müňlerçe adama iberilýär. Şol habarlary terjime etseňiz, sizi Makaodaky kazino ýa-da gijeki klublara iberip bilerler. Hakerleriň meşhur kazinolaryň atlaryny ulanyp maglumatlaryňyzy ogurlamak isleýän ähtimallygy bar, ýöne şular ýaly işler yzygiderli spamyň döremegine sebäp bolar. "Has giňişleýin maglumat" diýilse, hüjüm edenler parolyňyza girdiler ýa-da onlaýn düzgünleri bozmak üçin maglumatlaryňyzy aldylar. “Apple” ulanyjynyň “iMessage” hasabyna girip bolmaýandygyny öňe sürýär, ýöne hakerler köplenç ulanyjylary aldap, görlüp-eşidilmedik mukdarda zibile gönükdirýärler. Ulanyjy LinkedIn we Yahoo ýaly käbir maglumatlary bozanda parollaryny bozup biler. Dürli hasaplar üçin şol bir paroly ulanyp, hakerlere dürli parol bilen dürli e-poçta ID-lerini gabat getirmäge mümkinçilik beren bolmagy mümkin. Sözümiň ahyrynda, hakerler tarapyndan çak edilmeýän güýçli parollary ulanmaly. Parollaryňyzy ýygy-ýygydan täzeläp, 2FA işjeňleşdirmeli. Hasabyňyzyň howpsuzlygy barada käbir aladalaryňyz bar bolsa, “Apple” -iň tekliplerini barlamaly.