Ak şlýapa we gara şlýapa SEO Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirilýär

Gözleg motorynyň netijeler sahypalarynda web sahypasynyň reýtingini gowulandyrmak üçin ulanyp boljak köp usul bar. Tehnologiýany saýlamak, gözleg motory optimizasiýasynyň görnüşiniň “ White Hat SEO” ýa-da “ Black Hat SEO” -ny kesgitleýär . Bu görnüşleriň ikisi-de size netije berer, ýöne biri gözleg motorlaryndan beýlekisine garanyňda jerime çekmek has ähtimal. Web sahypasynyň eýeleri üçin SEO-nyň bu iki görnüşine düşünmegi gaty möhümdir, şonuň üçin haýsydyr birini saýlanyňyzda nämä garaşmalydygyny we töwekgelçiligi bilip bilerler.

Semalt Digital Services-iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Frank Abagnale bu ýerde iki SEO usulynyň arasyndaky tapawudy düşündirýär.

“White Hat SEO” gözleg motorlaryndan tapawutlylykda adam diňleýjilerini nyşana alýan usullary ulanýar. Sahypa organiki traffigi döretmek üçin döredildi we hili (sahypanyň we onuň mazmuny) möhüm ähmiýete eýe. Bu usullar we strategiýalar, web sahypasynyň reýtingini we şeýlelik bilen işini uzak möhletleýin gowulandyrmak üçin ileri tutulýar.

“White Hat SEO” usullary ýokary hilli giriş baglanyşyklaryny üpjün etmegi, özboluşly we özüne çekiji mazmuny döretmegi, açar söz ulanylyşyny we saýtyň ajaýyp guramasyny öz içine alýar. Sahypa üçin traffigi döretmek üçin ýokary derejede gatnaşýan kampaniýalar ulanylýar, ýöne netijeler uzak dowam edýär.

“Black Hat SEO” has ýokary gözleg derejelerini almak üçin gözleg motory algoritmlerindäki gowşaklyklardan peýdalanmaga gönükdirilen usullary ulanmagy öz içine alýar. Bu usullar adam diňleýjilerine üns bermeýär we köplenç gözleg motorynyň düzgünlerini bozýar. “Black Hat SEO” gözleg motorlary tarapyndan ahlaksyz hasaplanýar. Şonuň üçin bu usullary ulanmak sahypany bu hereketlendirijiler tarapyndan jezalandyrmak howpuna salýar we jeza gözleg motorynda gadagan edilişi ýaly agyr bolup biler. SEO-nyň bu görnüşi, adatça sahypany kem-kemden we yzygiderli ösdürmegiň ýerine web sahypasyna çalt girdeji almak isleýän adamlar tarapyndan ulanylýar.

Käbir gara şlýapa SEO usullaryna açar söz doldurmak, mazmuny awtomatlaşdyrmak, örtük, gapy sahypalary we görünmeýän baglanyşyklar ýa-da tekst girýär

Iş ýüzünde, SEO hünärmenleri çal reňkde işleýärler, ulanylýan usullar aç-açan ak şlýapa SEO ýa-da gara şlýapa SEO däl. Bu, çal şlýapa SEO atly başga bir SEO görnüşiniň döremegine sebäp boldy. Tejribeli hünärmen tarapyndan gowy ulanylsa, täsirli bolup biler. Ulanylan usullar köne domenleri satyn almak, mazmuny köpeltmek, geýim geýmek, baglanyşyk satyn almak we sosial mediany awtomatlaşdyrmak ýaly zatlary öz içine alýar. Çal şlýapa SEO ilki bilen birneme traffik gazanyp biler, ýöne bu seýrek dowam edýär, sebäbi sahypa ahyrsoňy tutulýar.

Greý şlýapa SEO meselesi kanuny, ýöne ahlak taýdan şübheli bolany üçin gaty jedelli. Käbir adamlar çal SEO-nyň ýoklugyny öňe sürýärler, sebäbi diňe aç-açan görnüşde Gara şlýapa SEO. Çal şlýapa SEO elýeterli bahalar bilen gelip biler, ýöne ulanylýan usullar şübheli. Adatça, SEO prowaýderleri bu usullary maksada ýetmek üçin (has ýokary sahypa reýtingi) ulanýarlar, ýöne has arzan we az wagt sarp edýärler.

Ileri tutýan zadyňyz näme: çalt we arzan, ýöne öňünden aýdyp bolmajak gözleg reýtingleri ýa-da sahypanyň we işiň haýal, ýöne hakyky, uzak möhletleýin ösüşi? Gara şlýapa usullaryny ulanmagyň töwekgelçiligi barmy? Bu, bir sahypanyň eýesiniň tehnika ýa-da SEO görnüşine geçmezden ozal özüne bermeli käbir soraglary. Ygtybarly SEO hyzmatlaryny üpjün ediji, bu soraglara jogap bermäge kömek etmelidir. SEO görnüşleri barada bilmek bilen, gymmat ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin sahypaňyz we işiňiz barada habarly kararlar berip bilersiňiz.

mass gmail